PROGRAM ZDROWIA I EDUKACJI SELECT I ANWAR KHAWAJA INDUSTRIES

SELECT Sport sprzedaje około 3 milionów piłek rocznie. Około 90 % tych ręcznie szytych piłek jest produkowanych na obszarze Sialkot w Pakistanie przez Anwara Khawaja Industries (AKI). SELECT jest jedną z wielu firm, których produkcja odbywa się tu, gdzie szytych jest 70 % piłek na świecie.

PODEJŚCIE SELECT DO CSR W PAKISTANIE

Naszym celem jest dążenia do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób w Pakistanie, które szyją piłki SELECT. Potrzeby te obejmują pomoc medycznąi leki dla całej rodziny. Wszystkie dzieci mają możliwość kształcenia się. Edukacja jest kluczem do poprawy warunków życia dla przyszłych pokoleń. Ma to na celu między innymi zniesienie pracy dzieci, z której nie chce korzystać SELECT i AKI.


PROGRAM SAHEP

Aby te cele zostały zrealizowane, SELECT i AKI stworzyli program pomocy dla swoichpracowników zwany SAHEP (SELECT Anwar Khawaja Industries Health & EducationProgram). Program SAHEP obejmuje darmową, kompleksową pomoc medyczną i lekidla wszystkich członków rodziny pracownika, zachętę do utrzymania dzieci w szkole inauczania bezpośredniego dla dzieci, które nie mogą uczęszczać do szkoły ogólnej. Personel SAHEP w Pakistanie pod kierownictwem Pani Anity Khawaja utrzymuje dokładną ewidencję wszystkich pracowników SELECT, AKI i ich dzieci, wizytując rodziny w regularny sposób. Gwarantuje to, że z usług programu SAHEP korzystają odpowiedni ludzie i że potrzeby każdej z rodzin są spełnione.EDUKACJA

„Jesteśmy bardzo wdzięczni programowi SAHEP, który spełnia nasze potrzebyi jest dostosowany do tabu, które tu panuje. Moja siostra Shabana i ja nie nauczylibyśmysię czytać i pisać gdyby program nie istniał„ powiedział Naseem, podopieczny SAHEP.Aby zachęcić rodziny do kształcenia swoich dzieci, zamiast wysyłać je do pracy, SAHEPdaje rodzinom pewną sumę pieniędzy na każde dziecko, które idzie do szkoły. Środki tepokrywają koszty podręczników szkolnych, parę butów, jednolity strój i sweter - rzeczy,które dzieci muszą posiadać, by móc uczęszczać do miejscowej szkoły podstawowej.Młodzież i dorośli, którzy kontynuują ponadpodstawowe wykształcenie, równieżotrzymują wsparcie finansowe. SAHEP zapewnia również edukację lokalną dla dzieci,które nie mogą uczęszczać do szkoły ogólnokształcącej, ponieważ zostały zabrane zeszkoły, wykluczone lub z innych powodów. Program ten obejmuje także wydatki dlanaszych nauczycieli, którzy odwiedzają małe grupy podopiecznych sześć dni wtygodniu, po dwie godziny dziennie. Zapewnia nauczycielom motocykle i podstawoweśrodki dydaktyczne oraz daje uczniom książki i inne materiały w wytrzymałychmetalowych pudełkach. Organizujemy również specjalne kursy letnie i lekcjepopołudniowe, zawierające dodatkowe zajęcia dla dzieci, które potrzebują pomocy wich szkolnych zadaniach z zakresu szkoły podstawowej.


ZDROWIE

W Pakistanie świadczenia opieki społecznej są na bardzo niskim poziomie, cooznacza, że poważna choroba może łatwo obniżyć rodzinne finanse. W rezultacie, SAHEP został przystosowany do włączenia darmowych leków iopieki medycznej dla wszystkich pracowników i członków ich rodzin. Rodziny w ramachSAHEP otrzymują kartę medyczną oraz zawartą w programie listę lokalnych szpitali,lekarz i specjalistów. Rachunki są wysyłane bezpośrednio do biura SAHEP. Około 7.285ludzi posiada obecnie kartę medyczną SAHEP. SAHEP wynajmuje również mobilnyzespół opieki medycznej do zapewnienia lokalnej opieki zdrowotnej. Skład takiegozespołu opieki medycznej obejmuje pielęgniarkę, położną i trenera a czasami także lekarza specjalistę. Mobilny zespół opieki medycznej wyjeżdża do wsi raz w tygodniu i przeprowadza kontrole sanitarne, kontrole niemowląt i szczepień ochronnych, dostarcza informacji na temat planowania rodziny, żywienia i higieny oraz zajmuje się dystrybucją potrzebnych leków.


STAŁE ZAANGAŻOWANIE

SELECT widzi SAHEP jako integralna część swojej kultury korporacyjnej i społecznej odpowiedzialności . Uważamy również, że program pomaga nam utrzymać wysoki poziom jakości, ponieważ sprzyja lojalności pracowników wobec SELECT i AKI. Z tych wszystkich powodów, SELECT i AKI będzie się nadal rozwijać i poszerzać program SAHEP .


^